ארכה בע"מ – תקנון אתר, סחר אינטרנטי

 
א. כללי
 
1. חברת ארכה בע"מ (להלן: "ארכה") הינה חברה העוסקת ביבוא ושיווק של, בין השאר, חומרי ואביזרי חשמל ותאורה (להלן: "המוצרים").
2. ארכה הקימה אתר שנועד לסחר אלקטרוני לרכישת המוצרים, כפי שאלה מופיעים בקטלוג המוצרים הרלבנטי בעת ביצוע הרכישה (היצע וכמות המוצרים בקטלוג נתונים לשינוי לפי שיקול דעת בלעדי של מפעיל האתר) ובכפוף לתקנון זה (להלן: "האתר").
3. השימוש באתר על כל תכניו ושרותיו מוצע לגולש ו/או למשתמש בו (להלן: "המשתמש" או "הרוכש") בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון כפי שהם כיום ו/או כפי שיתוקנו בעתיד.
4. הגלישה באתר ו/או ההרשמה לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לתנאים אלה. אם אינך מסכים להם, המנע משימוש באתר זה. שימוש באתר ו/או מסירת כל מידע לפרסום באתר וקריאת הודעות המתפרסמות בו, מעידים על הסכמה לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.
5. כל הגולש ו/או משתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד ארכה ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה.  
6. רשאים להשתמש בשירותי האתר אך ורק בגירים בני 18 שנים ומעלה, המחזיקים בכרטיס אשראי כדין.
7. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 
ב. המוצרים המוצעים לרכישה באתר ארכה
 
8. ארכה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה וקלה. ארכה אינה מתחייבת להציע באתר את כל המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.
9. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך
10. ארכה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לארכה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
11. ארכה תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.
12. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: "בעל האחריות").
13. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על ארכה.
14. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד ארכה ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בנקודות המכירה של ארכה. 
 
ג. ביצוע הזמנה
 
15. גולש/משתמש/רוכש - במידה והנך חפץ ברכישת מוצר/ים, נא הרשם באתר והשאר פרטי זיהוי: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, שם משתמש לכניסה. סיסמא תוחזר לכתובת דוא"ל שהוזנה. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל ארכה להבטיח את ביצוע ההזמנה. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
16. כדי לבצע הזמנה של מוצר דרך האתר, יש לבחור תחילה מוצר שניתן לרכישה דרך האתר באמצעות לינק "הוסף לעגלה".
17. ניתן לבצע הזמנה של מוצר בתוספת דמי משלוח לאספקה עד בית הלקוח בכפוף לאמור בתקנון זה.
18. כמו כן, הלקוח יוכל לבצע הזמנה של מוצר באיסוף עצמי תוך כדי ציון הסניף שממנו הלקוח מעוניין לאסוף את המוצר המוזמן.
19. בקופה הנך מתבקש לרשום את פרטי כרטיס האשראי וכן מספר התשלומים, לפי הנהוג בארכה, ולאשר את העסקה.
20. מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע ארכה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה על גבי מסך המחשב כי ההזמנה אושרה ויישלח אישור וחשבונית קנייה לכתובת הדוא"ל על ביצוע הפעולה. 
21. במקרה בו לא אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי, המשתמש יקבל הודעה מתאימה ע"י מרכז ההזמנות. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לעסקה וההזמנה תהא בטלה ומבוטלת.
22. יובהר ויודגש, כי ההזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי וארכה אינה מחויבת כלפי המשתמש כל עוד לא אושרה ההזמנה על ידי חברת האשראי.
23. הרישום שנרשם במחשבי ארכה ואישור התשלום על ידי חברת האשראי, יהווה ראיה לנכונות הפעולות.
24. הרשמה לאתר מהווה אישור מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות ארכה, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של ארכה, אלא אם כן סימן המשתמש במהלך הרכישה כי אינו מעוניין בכך.
 
ד. אופן ביצוע פעולת רכישה
 
25. ארכה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.
26. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.
27. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של ארכה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי ארכה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 
ה. תשלום
 
28. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי בד בבד עם ביצוע ההזמנה לרכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
29. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי, בכפוף לאישור חברת האשראי, בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בהתאם למנגנון התשלומים כפי שיוסכם.
30. כל המחירים המוצגים באתר ארכה כוללים מע"מ. המחירים אינם כוללים הוצאות הובלה והתקנה, וכן כל תוספת או הוצאה אחרות שיחולו על הרוכש.
31. מובהר, כי מחירי המוצרים המוצגים באתר, והמחייבים את הרוכש, עשויים להיות שונים מהמחירים המוצגים בחנויות ארכה והרוכש מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה בדבר אי התאמה, אם וככל שתהייה.
 
ו. אספקת/הובלות המוצרים
 
32. ארכה תדאג לספק כל מוצר הנרכש באתר לכתובת בישראל שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 21 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
33. ארכה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של ארכה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.
34. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ארכה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים לרוכש במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש.
35. מחיר ההובלה או המשלוח נכון לתחומי הקו הירוק בלבד, למעט אזורי ים המלח ואילת. ארכה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטחים האמורים בתשלום מחיר הובלה שונה
36. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. בהעדר מעלית, משלוחים מעל 25 ק"ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין, והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירה.
37. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ארכה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
38. בעת אספקת המוצר, רשאית ארכה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
39. יובהר, כי דמי המשלוח עשויים להיות שונים ממוצר למוצר וייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של ארכה בהתאם למשקלם.
40. חשבונית רכישה של המוצר תוכנס אל הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.
 
ז. ביטול העיסקה
 
41. זכותו של הרוכש עפ"י ס' 14ג (ג)(1) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), לבטל בכתב את עסקת הרכישה על ידי הודעה בכתב למשרדי ארכה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 14 ג (ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר.
42. רוכש אשר רכש מוצר לאספקה עד הבית ומבקש לבטל את העסקה, יודיע לארכה על ביטול העסקה לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. רוכש אשר לא יודיע במועד הקבוע כאמור, יחויב בדמי משלוח.
43. בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב את המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי  או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל כל אחד מסניפי ארכה.
44. תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 14 ה' לחוק הגנת הצרכן.
45. יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר לסניפי ארכה על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי לאחד מהסניפים. ככל שיבקש הרוכש כי ארכה תוביל את המוצר המוחזר לאחד מסניפיה, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על פי עלויות ההובלה המקובלות בארכה.
46. אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן להחזיר את המוצר לפי תקנה 2(1) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א - 2010 עד שבועיים מיום הרכישה. כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש. ארכה מתחייבת לזכות את כרטיס האשראי של הרוכש, לאחר שתקבל אישור מהסניף שאליו הוחזר המוצר, ובלבד והמוצר הוחזר שלם באריזתו המקורית.
47. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר (למעט במקרה שהמוצר פגום), על הרוכש להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול ו/או שימוש מכל מין וסוג שהוא, לאחד מסניפי ארכה על חשבונו.
48. ככלל, לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, או מוצר שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון או מוצר מתכלה, בנוסף אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה.
49. בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית ארכה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
50. כמו כן, במקרה של ביטול עסקה כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית ארכה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.
51. ביטול עסקת רכישה, שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.
ח. מסירת פסולת אלקטרונית
52. לקוח/ה יקר/ה, באפשרותך למסור לנו, בכל אחד מסניפי הרשת, פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני בדומה לפריט/ים שנמכר/ו לך,בהתאם להוראות הדין.
 
ט. דין ומקום שיפוט
 
53. על השימוש בשירות ובמידע יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ומקום השיפוט היחידי והבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מן השירות והמידע והשימוש בהם ובאתר, יהיה בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.